VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification

Authors: Zhedong Zheng, Tao-RuanTao Ruan, Yunchao-WeiYunchao Wei, Yi-YangYi Yang, Tao Mei

Published in IEEE Transaction on Multimedia (TMM), 2020

Recommended citation: Zhedong Zheng, Tao Ruan, Yunchao Wei, Yi Yang, Tao Mei, "VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification." IEEE Transaction on Multimedia (TMM), 2020. DOI: 10.1109/TMM.2020.3014488
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/TMM20.pdf
中文解读: https://zhuanlan.zhihu.com/p/186905783

Code is available at: https://github.com/layumi/AICIty-reID-2020

@article{zheng2020vehiclenet,
author = "Zheng, Zhedong and Ruan, Tao and Wei, Yunchao and Yang, Yi and Mei, Tao",
doi = "10.1109/TMM.2020.3014488",
title = "VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification",
journal = "IEEE Transaction on Multimedia (TMM)",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/186905783",
year = "2020",
code = "https://github.com/layumi/AICIty-reID-2020",
url = "https://zdzheng.xyz/files/TMM20.pdf" }