Understanding Image Retrieval Re-Ranking: A Graph Neural Network Perspective

Authors: xuanmeng-zhangXuanmeng Zhang, Minyue Jiang, Zhedong Zheng, Xiao Tan, errui-dingErrui Ding, yi-yangYi Yang

Published in arXiv:2012.07620, 2020

Recommended citation: Xuanmeng Zhang, Minyue Jiang, Zhedong Zheng, Xiao Tan, Errui Ding, Yi Yang, "Understanding Image Retrieval Re-Ranking: A Graph Neural Network Perspective." arXiv:2012.07620, 2020.

Code is available at: https://github.com/Xuanmeng-Zhang/gnn-re-ranking

@inproceedings{zhang2020understanding,
author = "Zhang, Xuanmeng and Jiang, Minyue and Zheng, Zhedong and Tan, Xiao and Ding, Errui and Yang, Yi",
title = "Understanding Image Retrieval Re-Ranking: A Graph Neural Network Perspective",
booktitle = "arXiv:2012.07620",
code = "https://github.com/Xuanmeng-Zhang/gnn-re-ranking",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/338777060",
year = "2020" }