U-turn: Crafting Adversarial Queries with Opposite-direction Features

Authors: Zhedong Zheng, Liang-ZhengLiang Zheng, Yi-YangYi Yang, Fei Wu

Published in International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022

Recommended citation: Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, Fei Wu, "U-turn: Crafting Adversarial Queries with Opposite-direction Features." International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/IJCV_Retrieval_Robustness_CameraReady.pdf
中文解读: https://zhuanlan.zhihu.com/p/593319732

Code is available at: https://github.com/layumi/U_turn

@article{zheng2022query,
author = "Zheng, Zhedong and Zheng, Liang and Yang, Yi and Wu, Fei",
title = "U-turn: Crafting Adversarial Queries with Opposite-direction Features",
journal = "International Journal of Computer Vision (IJCV)",
url = "https://zdzheng.xyz/files/IJCV\_Retrieval\_Robustness\_CameraReady.pdf",
code = "https://github.com/layumi/U\_turn",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/593319732",
year = "2022" }