Towards Unified Text-based Person Retrieval: A Large-scale Multi-Attribute and Language Search Benchmark

Authors: Shuyu Yang, Yinan Zhou, Zhedong Zheng, yaxiong-wangYaxiong Wang, Yujiao Wu, Li Zhu

Published in ACM MM, 2023

Recommended citation: Shuyu Yang, Yinan Zhou, Zhedong Zheng, Yaxiong Wang, Yujiao Wu, Li Zhu, "Towards Unified Text-based Person Retrieval: A Large-scale Multi-Attribute and Language Search Benchmark." ACM MM, 2023.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/MM23_Yang.pdf
中文解读: https://zhuanlan.zhihu.com/p/638229287

Code is available at: https://github.com/Shuyu-XJTU/APTM

@inproceedings{yang2023towards,
author = "Yang, Shuyu and Zhou, Yinan and Zheng, Zhedong and Wang, Yaxiong and Wu, Yujiao and Zhu, Li",
title = "Towards Unified Text-based Person Retrieval: A Large-scale Multi-Attribute and Language Search Benchmark",
booktitle = "ACM MM",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/638229287",
code = "https://github.com/Shuyu-XJTU/APTM",
url = "https://zdzheng.xyz/files/MM23\_Yang.pdf",
year = "2023" }