Subband-based Generative Adversarial Network for Non-parallel Many-to-many Voice Conversion

Authors: Jian Ma, Zhedong Zheng, Hao-FeiHao Fei, Feng Zheng, Tat-seng Chua, Yi-YangYi Yang

Published in arXiv:2207.06057, 2022

Recommended citation: Jian Ma, Zhedong Zheng, Hao Fei, Feng Zheng, Tat-seng Chua, Yi Yang, "Subband-based Generative Adversarial Network for Non-parallel Many-to-many Voice Conversion." arXiv:2207.06057, 2022.

@inproceedings{ma2022subband,
author = "Ma, Jian and Zheng, Zhedong and Fei, Hao and Zheng, Feng and Chua, Tat-seng and Yang, Yi",
title = "Subband-based Generative Adversarial Network for Non-parallel Many-to-many Voice Conversion",
booktitle = "arXiv:2207.06057",
year = "2022" }