SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-pose Virtual Try-on

Authors: Bingwen-HuBingwen Hu, Ping-LiuPing Liu, Zhedong Zheng, Mingwu Ren

Published in IEEE Transactions on Multimedia, 2022

Recommended citation: Bingwen Hu, Ping Liu, Zhedong Zheng, Mingwu Ren, "SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-pose Virtual Try-on." IEEE Transactions on Multimedia, 2022. DOI: 10.1109/TMM.2022.3143712
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/TMM_Hu.pdf

@article{hu2022spg,
author = "Hu, Bingwen and Liu, Ping and Zheng, Zhedong and Ren, Mingwu",
doi = "10.1109/TMM.2022.3143712",
title = "SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-pose Virtual Try-on",
journal = "IEEE Transactions on Multimedia",
url = "https://zdzheng.xyz/files/TMM\_Hu.pdf",
year = "2022" }