Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior

Authors: Minyue Jiang*, Xuanmeng-ZhangXuanmeng Zhang*, Yue Yu, Zechen Bai, Zhedong Zheng, Zhigang Wang, Jian Wang, Xiao Tan, Hao Sun, Errui-DingErrui Ding, Yi-YangYi Yang

Published in CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2), 2021

Recommended citation: Minyue Jiang*, Xuanmeng Zhang*, Yue Yu, Zechen Bai, Zhedong Zheng, Zhigang Wang, Jian Wang, Xiao Tan, Hao Sun, Errui Ding, Yi Yang, "Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior." CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2), 2021.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/CVPRW-2021-VehicleReid.pdf

Code is available at: https://github.com/Xuanmeng-Zhang/AICITY2021-Track2

@inproceedings{zheng2021robust,
author = "Jiang*, Minyue and Zhang*, Xuanmeng and Yu, Yue and Bai, Zechen and Zheng, Zhedong and Wang, Zhigang and Wang, Jian and Tan, Xiao and Sun, Hao and Ding, Errui and Yang, Yi",
title = "Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior",
booktitle = "CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2)",
code = "https://github.com/Xuanmeng-Zhang/AICITY2021-Track2",
url = "https://zdzheng.xyz/files/CVPRW-2021-VehicleReid.pdf",
year = "2021" }