Relieving Triplet Ambiguity: Consensus Network for Language-Guided Image Retrieval

Authors: Xu Zhang, Zhedong Zheng, xiaohan-wangXiaohan Wang, yi-yangYi Yang

Published in arXiv:2306.02092, 2023

Recommended citation: Xu Zhang, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Yi Yang, "Relieving Triplet Ambiguity: Consensus Network for Language-Guided Image Retrieval." arXiv:2306.02092, 2023.

@article{zhang2023relieving,
author = "Zhang, Xu and Zheng, Zhedong and Wang, Xiaohan and Yang, Yi",
title = "Relieving Triplet Ambiguity: Consensus Network for Language-Guided Image Retrieval",
booktitle = "arXiv:2306.02092",
year = "2023" }