Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net

Authors: Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang

Published in IJCAI, 2020

Recommended citation: Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang, "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net." IJCAI, 2020.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/Huang_ijcai20.pdf
中文解读: https://zhuanlan.zhihu.com/p/150116945

Code is available at: https://github.com/huangzhikun1995/IPM-Net

@inproceedings{huangreal,
author = "Huang, Zhikun and Zheng, Zhedong and Yan, Chenggang and Xie, Hongtao and Sun, Yaoqi and Wang, Jianzhong and Zhang, Jiyong",
title = "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net",
booktitle = "IJCAI",
code = "https://github.com/huangzhikun1995/IPM-Net",
url = "https://zdzheng.xyz/files/Huang\_ijcai20.pdf",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/150116945",
year = "2020" }