Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration

Authors: Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, yang-heYang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, yi-yangYi Yang

Published in IEEE Transactions on Multimedia, 2023

Recommended citation: Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang, "Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration." IEEE Transactions on Multimedia, 2023.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/TMM-Pruning.pdf

@article{wang2023progressive,
author = "Wang, Xiaodong and Zheng, Zhedong and He, Yang and Yan, Fei and Zeng, Zhiqiang and Yang, Yi",
title = "Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration",
journal = "IEEE Transactions on Multimedia",
url = "https://zdzheng.xyz/files/TMM-Pruning.pdf",
year = "2023" }