Multiple-environment Self-adaptive Network for Aerial-view Geo-localization

Authors: Tingyu-WangTingyu Wang, Zhedong Zheng, Yaoqi Sun, Chenggang Yan, Yi-YangYi Yang, Tat-Seng-ChuaTat-Seng Chua

Published in Pattern Recognition, 2024

Recommended citation: Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Yaoqi Sun, Chenggang Yan, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "Multiple-environment Self-adaptive Network for Aerial-view Geo-localization." Pattern Recognition, 2024.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/PR2024-Wang.pdf

Code is available at: https://github.com/wtyhub/MuseNet

@article{wang2024multiple,
author = "Wang, Tingyu and Zheng, Zhedong and Sun, Yaoqi and Yan, Chenggang and Yang, Yi and Chua, Tat-Seng",
title = "Multiple-environment Self-adaptive Network for Aerial-view Geo-localization",
journal = "Pattern Recognition",
url = "https://zdzheng.xyz/files/PR2024-Wang.pdf",
code = "https://github.com/wtyhub/MuseNet",
year = "2024" }