Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for Compositional 3D-aware Image Synthesis

Authors: Xuanmeng-ZhangXuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Yi-YangYi Yang, Tat-Seng-ChuaTat-Seng Chua

Published in IJCV, 2023

Recommended citation: Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for Compositional 3D-aware Image Synthesis." IJCV, 2023.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/Zhang_MVCGAN.pdf

@article{zhang2023multiview,
author = "Zhang, Xuanmeng and Zheng, Zhedong and Gao, Daiheng and Zhang, Bang and Yang, Yi and Chua, Tat-Seng",
title = "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for Compositional 3D-aware Image Synthesis",
journal = "IJCV",
url = "https://zdzheng.xyz/files/Zhang\_MVCGAN.pdf",
year = "2023" }