Macro-micro adversarial network for human parsing

Authors: Yawei Luo, Zhedong Zheng, liang-zhengLiang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, yi-yangYi Yang

Published in ECCV, 2018

Recommended citation: Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang, "Macro-micro adversarial network for human parsing." ECCV, 2018.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/ECCV18.pdf

Code is available at: https://github.com/RoyalVane/MMAN

@inproceedings{luo2018macro,
author = "Luo, Yawei and Zheng, Zhedong and Zheng, Liang and Guan, Tao and Yu, Junqing and Yang, Yi",
title = "Macro-micro adversarial network for human parsing",
booktitle = "ECCV",
pages = "418--434",
code = "https://github.com/RoyalVane/MMAN",
url = "https://zdzheng.xyz/files/ECCV18.pdf",
year = "2018" }