High Fidelity Makeup via 2D and 3D Identity Preservation Net

Authors: Jinliang Liu, Zhedong Zheng, Zongxin Yang, Yi-YangYi Yang

Published in ACM TOMM, 2024

Recommended citation: Jinliang Liu, Zhedong Zheng, Zongxin Yang, Yi Yang, "High Fidelity Makeup via 2D and 3D Identity Preservation Net." ACM TOMM, 2024.

@article{liu2024high,
author = "Liu, Jinliang and Zheng, Zhedong and Yang, Zongxin and Yang, Yi",
title = "High Fidelity Makeup via 2D and 3D Identity Preservation Net",
journal = "ACM TOMM",
year = "2024" }