Going beyond real data: A robust visual representation for vehicle re-identification

Authors: Zhedong Zheng, Minyue Jiang, Zhigang Wang, Jian Wang, Zechen Bai, Xuanmeng-ZhangXuanmeng Zhang, Xin-YuXin Yu, Xiao Tan, Yi-YangYi Yang, Shilei Wen, Errui-DingErrui Ding

Published in CVPR Workshops of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 1st Place of Track 2), 2020

Recommended citation: Zhedong Zheng, Minyue Jiang, Zhigang Wang, Jian Wang, Zechen Bai, Xuanmeng Zhang, Xin Yu, Xiao Tan, Yi Yang, Shilei Wen, Errui Ding, "Going beyond real data: A robust visual representation for vehicle re-identification." CVPR Workshops of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 1st Place of Track 2), 2020.
Download PDF: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2020/papers/w35/Zheng_Going_Beyond_Real_Data_A_Robust_Visual_Representation_for_Vehicle_CVPRW_2020_paper.pdf

Code is available at: https://github.com/layumi/AICIty-reID-2020

@inproceedings{zheng2020going,
author = "Zheng, Zhedong and Jiang, Minyue and Wang, Zhigang and Wang, Jian and Bai, Zechen and Zhang, Xuanmeng and Yu, Xin and Tan, Xiao and Yang, Yi and Wen, Shilei and Ding, Errui",
title = "Going beyond real data: A robust visual representation for vehicle re-identification",
booktitle = "CVPR Workshops of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 1st Place of Track 2)",
code = "https://github.com/layumi/AICIty-reID-2020",
url = "https://openaccess.thecvf.com/content\_CVPRW\_2020/papers/w35/Zheng\_Going\_Beyond\_Real\_Data\_A\_Robust\_Visual\_Representation\_for\_Vehicle\_CVPRW\_2020\_paper.pdf",
year = "2020" }