Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search

Authors: Chuchu-HanChuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi-YangYi Yang

Published in AAAI, 2021

Recommended citation: Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, "Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search." AAAI, 2021.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/Han_Person_Search.pdf

@inproceedings{han2021decoupled,
author = "Han, Chuchu and Zheng, Zhedong and Gao, Changxin and Sang, Nong and Yang, Yi",
title = "Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search",
booktitle = "AAAI",
url = "https://zdzheng.xyz/files/Han\_Person\_Search.pdf",
year = "2021" }