Context-aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition

Authors: Chao Wang, Zhedong Zheng, Ruijie-QuanRuijie Quan, Yifan-SunYifan Sun, Yi-YangYi Yang

Published in CVPR, 2023

Recommended citation: Chao Wang, Zhedong Zheng, Ruijie Quan, Yifan Sun, Yi Yang, "Context-aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition." CVPR, 2023.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/CVPR2023-Wang.pdf
中文解读: https://zhuanlan.zhihu.com/p/646574198

Code is available at: https://github.com/oliiveralien/cpnet

@inproceedings{wang2023context,
author = "Wang, Chao and Zheng, Zhedong and Quan, Ruijie and Sun, Yifan and Yang, Yi",
title = "Context-aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition",
booktitle = "CVPR",
code = "https://github.com/oliiveralien/cpnet",
blog = "https://zhuanlan.zhihu.com/p/646574198",
url = "https://zdzheng.xyz/files/CVPR2023-Wang.pdf",
year = "2023" }