Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval

Authors: shuai-baiShuai Bai, Zhedong Zheng, xiaohan-wangXiaohan Wang, Junyang Lin, Zhu Zhang, chang-zhouChang Zhou, hongxia-yangHongxia Yang, yi-yangYi Yang

Published in CVPR Workshop of AI City Challenge on Natural Language-Based Vehicle Retrieval (the 1st Place of Track 5), 2021

Recommended citation: Shuai Bai, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Junyang Lin, Zhu Zhang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Yi Yang, "Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval." CVPR Workshop of AI City Challenge on Natural Language-Based Vehicle Retrieval (the 1st Place of Track 5), 2021.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/CVPRW2021_NLP_AICity.pdf

Code is available at: https://github.com/ShuaiBai623/AIC2021-T5-CLV

@inproceedings{zheng2021connecting,
author = "Bai, Shuai and Zheng, Zhedong and Wang, Xiaohan and Lin, Junyang and Zhang, Zhu and Zhou, Chang and Yang, Hongxia and Yang, Yi",
title = "Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval",
booktitle = "CVPR Workshop of AI City Challenge on Natural Language-Based Vehicle Retrieval (the 1st Place of Track 5)",
code = "https://github.com/ShuaiBai623/AIC2021-T5-CLV",
url = "https://zdzheng.xyz/files/CVPRW2021\_NLP\_AICity.pdf",
year = "2021" }