Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-based Active Learning

Authors: Wei-JiWei Ji, Renjie Liang, Zhedong Zheng, Wenqiao Zhang, Shengyu Zhang, Juncheng Li, Mengze Li, Tat-Seng-ChuaTat-Seng Chua

Published in CVPR, 2023

Recommended citation: Wei Ji, Renjie Liang, Zhedong Zheng, Wenqiao Zhang, Shengyu Zhang, Juncheng Li, Mengze Li, Tat-Seng Chua, "Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-based Active Learning." CVPR, 2023.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/CVPR23-Ji.pdf

Code is available at: https://github.com/renjie-liang/HUAL

@article{ji2023binary,
author = "Ji, Wei and Liang, Renjie and Zheng, Zhedong and Zhang, Wenqiao and Zhang, Shengyu and Li, Juncheng and Li, Mengze and Chua, Tat-Seng",
title = "Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-based Active Learning",
booktitle = "CVPR",
code = "https://github.com/renjie-liang/HUAL",
url = "https://zdzheng.xyz/files/CVPR23-Ji.pdf",
year = "2023" }