3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective

Authors: Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, wei-jiWei Ji, yi-yangYi Yang, tat-seng-chuaTat-Seng Chua

Published in arXiv:2204.13096, 2022

Recommended citation: Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, Wei Ji, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective." arXiv:2204.13096, 2022.
Download PDF: https://zdzheng.xyz/files/3D_Recon.pdf

Code is available at: https://github.com/layumi/3D-Magic-Mirror

@inproceedings{zheng2020magic,
author = "Zheng, Zhedong and Zhu, Jiayin and Ji, Wei and Yang, Yi and Chua, Tat-Seng",
title = "3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective",
booktitle = "arXiv:2204.13096",
url = "https://zdzheng.xyz/files/3D\_Recon.pdf",
code = "https://github.com/layumi/3D-Magic-Mirror",
year = "2022" }