Zongxin Yang

  • Jinliang Liu, Zhedong Zheng, Zongxin Yang, Yi Yang, "High Fidelity Makeup via 2D and 3D Identity Preservation Net." ACM TOMM, 2024.[Link]