Zhiqiang Zeng

  • Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang, "Soft Person Re-identification Network Pruning via Block-wise Adjacent Filter Decaying." IEEE Transactions on Cybernetics, 2022.[Link]
  • Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang, "Progressive local filter pruning for image retrieval acceleration." IEEE Transactions on Multimedia, 2023.[Link]