Yutian Lin

Yutian Lin

AP @ Wuhan University

  • Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang, "Improving person re-identification by attribute and identity learning." Pattern Recognition, 2019.[Link]
  • Yutian Lin, Zhedong Zheng, Hong Zhang, Chenqiang Gao, Yi Yang, "Bayesian query expansion for multi-camera person re-identification." Pattern Recognition Letters, 2020.[Link]