Yue Yu

  • Minyue Jiang*, Xuanmeng Zhang*, Yue Yu, Zechen Bai, Zhedong Zheng, Zhigang Wang, Jian Wang, Xiao Tan, Hao Sun, Errui Ding, Yi Yang, "Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior." CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2), 2021.[Link]