Yu Wu

Yu Wu
  • Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang, "Improving person re-identification by attribute and identity learning." Pattern Recognition, 2019.[Link]