Yiyang Chen

  • Yiyang Chen, Zhedong Zheng, Wei Ji, Leigang Qu, Tat-Seng Chua, "Composed Image Retrieval with Text Feedback via Multi-grained Uncertainty Regularization." arXiv:2211.07394, 2022.[Link]