Yifan Sun

Yifan Sun

@ Baidu Research

  • Chao Wang, Zhedong Zheng, Ruijie Quan, Yifan Sun, Yi Yang, "Context-aware Pretraining for Efficient Blind Image Decomposition." CVPR, 2023.[Link]