Yi-Dong Shen

  • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Michael Garrett, Yi Yang, Mingliang Xu, Yi-Dong Shen, "Dual-path convolutional image-text embeddings with instance loss." ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2020.[Link]