Yaping Huang

  • Qingji Guan, Yaping Huang, Zhun Zhong, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, "Thorax disease classification with attention guided convolutional neural network." Pattern Recognition Letters, 2020.[Link]