Xu Zhang

PhD Student @ ZJU

  • Xu Zhang, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Yi Yang, "Relieving Triplet Ambiguity: Consensus Network for Language-Guided Image Retrieval." arXiv:2306.02092, 2023.[Link]