Xiaoqing Ye

  • Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Minyue Jiang, Xiaoqing Ye, "Self-Ensembling Depth Completion via Density-aware Consistency." Pattern Recognition, 2024.[Link]