Xiaolong Shen

  • Xiaolong Shen, Zhedong Zheng, Yi Yang, "StepNet: Spatial-temporal Part-aware Network for Sign Language Recognition." arXiv:2212.12857, 2022.[Link]