Xiaodong Yang

Xiaodong Yang
  • Zhedong Zheng, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, Liang Zheng, Yi Yang, Jan Kautz, "Joint discriminative and generative learning for person re-identification." CVPR, 2019.[Link]