Xiao Tan

  • Xuanmeng Zhang, Minyue Jiang, Zhedong Zheng, Xiao Tan, Errui Ding, Yi Yang, "Understanding Image Retrieval Re-Ranking: A Graph Neural Network Perspective." arXiv:2012.07620, 2020.[Link]
  • Minyue Jiang*, Xuanmeng Zhang*, Yue Yu, Zechen Bai, Zhedong Zheng, Zhigang Wang, Jian Wang, Xiao Tan, Hao Sun, Errui Ding, Yi Yang, "Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior." CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2), 2021.[Link]