Wei Ji

Wei Ji
  • Wei Ji, Renjie Liang, Zhedong Zheng, Wenqiao Zhang, Shengyu Zhang, Juncheng Li, Mengze Li, Tat-Seng Chua, "Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-based Active Learning." CVPR, 2023.[Link]
  • Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, Wei Ji, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective." arXiv:2204.13096, 2022.[Link]
  • Yiyang Chen, Zhedong Zheng, Wei Ji, Leigang Qu, Tat-Seng Chua, "Composed Image Retrieval with Text Feedback via Multi-grained Uncertainty Regularization." International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.[Link]