Tao Mei

  • Zhedong Zheng, Tao Ruan, Yunchao Wei, Yi Yang, Tao Mei, "VehicleNet: Learning Robust Visual Representation for Vehicle Re-identification." IEEE Transaction on Multimedia (TMM), 2020.[Link]