Tao Guan

  • Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang, "Macro-micro adversarial network for human parsing." ECCV, 2018.[Link]