Shilei Wen

  • Zhedong Zheng, Minyue Jiang, Zhigang Wang, Jian Wang, Zechen Bai, Xuanmeng Zhang, Xin Yu, Xiao Tan, Yi Yang, Shilei Wen, Errui Ding, "Going beyond real data: A robust visual representation for vehicle re-identification." CVPR Workshops of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 1st Place of Track 2), 2020.[Link]