Sebe Nicu

  • Jinliang Lin, Zhedong Zheng, Zhun Zhong, Zhiming Luo, Shaozi Li, Yi Yang, Sebe Nicu, "Joint Representation Learning and Keypoint Detection for Cross-view Geo-localization." IEEE Transactions on Image Processing, 2022.[Link]