Pan Pan

  • Xuanmeng Zhang, Zhedong Zheng, Daiheng Gao, Bang Zhang, Pan Pan, Yi Yang, "Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-aware Image Synthesis." CVPR, 2022.[Link]