Nenggan Zheng

  • Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Nenggan Zheng, Yi Yang, "Parameter-Efficient Person Re-identification in the 3D Space." IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022.[Link]