Mingwu Ren

  • Bingwen Hu, Ping Liu, Zhedong Zheng, Mingwu Ren, "SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-pose Virtual Try-on." IEEE Transactions on Multimedia, 2022.[Link]
  • Bingwen Hu, Zhedong Zheng, Ping Liu, Wankou Yang, Mingwu Ren, "Unsupervised Eyeglasses Removal in the Wild." IEEE Transactions on Cybernetics, 2020.[Link]