Liqiang Nie

  • Leigang Qu, Meng Liu, Wenjie Wang, Zhedong Zheng, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua, "Learnable Pillar-based Re-ranking for Image-Text Retrieval." SIGIR, 2023.[Link]