Liang Zheng

Liang Zheng

Senior Lecturer @ ANU

 • Zhedong Zheng, Xiaodong Yang, Zhiding Yu, Liang Zheng, Yi Yang, Jan Kautz, "Joint discriminative and generative learning for person re-identification." CVPR, 2019.[Link]
 • Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang, "Camera style adaptation for person re-identification." CVPR, 2018.[Link]
 • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, "Unlabeled samples generated by gan improve the person re-identification baseline in vitro." ICCV, 2017.[Link]
 • Yawei Luo, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang, "Macro-micro adversarial network for human parsing." ECCV, 2018.[Link]
 • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, Fei Wu, "U-turn: Crafting Adversarial Queries with Opposite-direction Features." International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022.[Link]
 • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Michael Garrett, Yi Yang, Mingliang Xu, Yi-Dong Shen, "Dual-path convolutional image-text embeddings with instance loss." ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2020.[Link]
 • Zhun Zhong, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Shaozi Li, Yi Yang, "Camstyle: A novel data augmentation method for person re-identification." IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2019.[Link]
 • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, "Pedestrian alignment network for large-scale person re-identification." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2018.[Link]
 • Qingji Guan, Yaping Huang, Zhun Zhong, Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, "Thorax disease classification with attention guided convolutional neural network." Pattern Recognition Letters, 2020.[Link]
 • Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang, "Improving person re-identification by attribute and identity learning." Pattern Recognition, 2019.[Link]
 • Zhedong Zheng, Liang Zheng, Yi Yang, "A discriminatively learned CNN embedding for person reidentification." ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2018.[Link]