Jiyong Zhang

  • Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang, "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net." IJCAI, 2020.[Link]
  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Yi Yang, "Each part matters: Local patterns facilitate cross-view geo-localization." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021.[Link]