Jingsong Xu

  • Yan Huang, Jingsong Xu, Qiang Wu, Zhedong Zheng, Zhaoxiang Zhang, Jian Zhang, "Multi-pseudo regularized label for generated data in person re-identification." IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2018.[Link]