Jiayin Zhu

  • Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, Wei Ji, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective." arXiv:2204.13096, 2022.[Link]