Jianzhong Wang

  • Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang, "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net." IJCAI, 2020.[Link]