Jian Wang

  • Minyue Jiang*, Xuanmeng Zhang*, Yue Yu, Zechen Bai, Zhedong Zheng, Zhigang Wang, Jian Wang, Xiao Tan, Hao Sun, Errui Ding, Yi Yang, "Robust Vehicle Re-identification via Rigid Structure Prior." CVPR Workshop of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 2nd Place of Track 2), 2021.[Link]
  • Zhedong Zheng, Minyue Jiang, Zhigang Wang, Jian Wang, Zechen Bai, Xuanmeng Zhang, Xin Yu, Xiao Tan, Yi Yang, Shilei Wen, Errui Ding, "Going beyond real data: A robust visual representation for vehicle re-identification." CVPR Workshops of AI City Challenge on City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification (the 1st Place of Track 2), 2020.[Link]