Jian Ma

  • Jian Ma, Zhedong Zheng, Hao Fei, Feng Zheng, Tat-Seng Chua, Yi Yang, "Subband-based Generative Adversarial Network for Non-parallel Many-to-many Voice Conversion." arXiv:2207.06057, 2022.[Link]